Materiały ADR

Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem, a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957 roku, którą Polska ratyfikowała w 1975 roku oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;
 • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;
 • zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację wojewodzie oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

Oferowane przez Nas usługi obejmują doradztwo w zakresie:

 • przewozu towarów niebezpiecznych,
 • wymagań w odniesieniu do przedsiębiorcy, związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
 • sporządzania rocznych sprawozdań,
 • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
 • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych,
 • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.